SBB:n visio on olla ympäristöpositiivinen koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä. Alla kerromme, miten saavutamme tavoitteemme niin kansainvälisesti kuin Suomessa.

Keskeisiä tavoitteitamme:

 • SBB on ilmastopositiivinen vuoteen 2030 mennessä koko arvoketjussa
 • Kiinteistöportfoliostamme ainakin 90 prosenttia on yhteiskunnallisia kohteita
 • Portfoliomme on ilmastomukautettu suhteutettuna ympäristöriskeihin (kuten sääntelyyn liittyvät ja aineelliset riskit)
 • SBB on uuden teknologian pioneeri ja kiinteistöalan kestävyysstandardien asettaja

Ympäristö

SBB:n tavoitteena on minimoida hiilidioksidipäästöt ja muut haitalliset ympäristövaikutukset elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tämä tarkoittaa, että SBB säilyttää ja suojelee olemassaolevia rakennuksia ja pyrkii tekemään niistä energiatehokkaampia, jotta ne täyttävät samat tekniset vaatimukset kuin uudisrakennukset. Uudisrakentamisessa kiinnitetään paljon huomiota rakennusprosessin päästöjen minimointiin sekä otetaan huomioon ekosysteemi sekä biodiversiteetti käyttämällä muun muassa kestäviä rakennusmateriaaleja (kuten puu) ja ottamalla biodiversiteetti huomioon ja suunnitteluvaiheessa. Ympäristöriskit inventoidaan, kartoitetaan ja dokumentoidaan rakennusprosessin aikana. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii olemassaolevaan tietoon ja teknisiin ratkaisuihin pohjautuvaa systemaattista työtä, mutta lisäksi tarvitaan myös uutta ja uraauurtavaa teknologiaa. SBB tekee aktiivista työtä ympäristöteknologian innovaatioiden testaamiseksi.

Oheinen tiekartta havainnollistaa toimenpiteitä, jotka edistävät ympäristöpositiivisuuden toteutumista koko SBB-konsernissa.

Sosiaalinen vastuullisuus

Osa SBB:n vastuullisuustyötä on vaikuttaa yhteiskunnan sosiaaliseen kehitykseen. SBB haluaa olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Kiinteistöalalla on suuri mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen tarjoamalla ratkaisuja turvallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden ja luottamuksen edistämiseen. SBB:n toiminnan ytimessä on sosiaalinen infrastruktuuri, ja kiinteistöportfoliomme koostuu suurelta osin yhteiskunnallisista kohteista, kuten koulurakennuksista, hoivakodeista, asuinrakennuksista ja palveluasumisen yksiköistä sekä muista yhteiskunnan toiminnalle tärkeistä kiinteistöistä.

Työntekijät

Organisaation kasvaessa myös koordinointitarpeet, viestinnän ja johtamisen tarpeet kasvavat. Pätevien työntekijöiden houkutteleminen ja sitouttaminen onkin SBB:lle olennaista.

Kaikille työtekijöille luodaan heidän kykyihinsä perustuen mahdollisuuksia optimaaliselle ammatilliselle ja henkilökohtaiselle kehitykselle organisaation ja työntekijöiden menestyksen takaamiseksi.

SBB takaa kaikille työntekijöilleen työpaikan, joka on mahdollisuuksiltaan tasavertainen, arvokas, kunnioittava, oikeudenmukainen sekä syrjinnästä ja häirinnästä vapaa. Rekrytointipäätökset perustuvat aina selkeästi määriteltyihin kriteereihin, ja kaikki hakijat arvioidaan näiden kriteerien mukaan ketään syrjimättä. Kaikkien uusien työntekijöiden tulee osallistua SBB:n perehdytysohjelmaan, johon kuuluu tietoa urakehityksestä ja toimintakäytännöistä, mukaan lukien käytännesäännöt ja vastuullisuuslinja.

Hyvä hallintotapa

Varmistaakseen läpinäkyvän, helposti saatavilla olevan ja johdonmukaisen raportoinnin ESG-kriteerien mukaisesti, SBB on sitoutunut noudattamaan useita globaaleja kehyksiä ja standardeja. On SBB:n etujen mukaista tarjota sidosryhmille vastuullisuusdataa, joka täyttää parhaat mahdolliset saatavilla olevat standardit. Ohessa on listattu esimerkkejä ulkoisista kumppanuuksista ja kehyksistä, joihin SBB on liittynyt ja/tai ilmoittanut niitä noudattavansa:

 • UN Global Compact
 • Pariisin ilmastosopimus
 • YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet
 • Global Reporting Iniative (GRI)
 • EPRA:n toimintaohjeet vastuullisuusraportointiin
 • Carbon Disclosure Project (CDP)
 • Task force for Climate-related Financial Disclosure -suositukset (TCFD)
 • Green Building Council (GBC)
 • ICMA:n Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines ja Green Loan Principles

Taloudellinen kestävyys

SBB:n tavoite on varmistaa hyvä taloudellinen kasvu, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa ilmastoon ja sosiaaliseen ympäristöön. Tuottavuus luo tilaisuuden edistää kestävää kiinteistönhallintaa ja -rakentamista. Alhaisen taloudellisen ja operatiivisen riskin myötä SBB tuottaa vahvaa riskipainotettua arvon kasvua, johon kuuluu kasvava kassavirta ja kasvava osinko osakkeenomistajille. Kaikki työntekijät, kumppanit ja tavarantoimittajat toimivat eettisesti ja SBB:n käytännesääntöjä noudattaen. SBB:n taloudelliseen kestävyyteen kuuluu olla taloudellisesti vakaa, vahvan hallinnon omaava vuokranantaja sekä taho, joka tarjoaa kiinteistöjen käyttäjille turvallisuuden tunnetta.